जनप्रतिनिधिहरु

Name Designation Tenure Phone
शिव प्रसाद थारू नगर प्रमुख 9858027167
मन कला कुमारी चौधरी उप– प्रमुख 9858085301